Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky využívání služeb serveru DejDal.cz

1. DejDal.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou - Roman Koláček, IČ 88817750 dále jen Provozovatel. 

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.
Na inzertním serveru DejDal.cz je zakázána inzerce:

  • webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;
  • opakované inzerce stále stejného nového zboží;
  • neomezeného množství zboží;
  • zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku);
  • padělků, kopií, napodobenin;
  • výkupů;
  • erotických pomůcek;
  • léků a potravinových doplňků;


3. Veškeré služby DejDal.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce DejDal.cz nebo dobrými mravy. 

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám DejDal.cz. 

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po neomezeně dlouhou dobu nebo po dobu, kdy jej Uživatel sám odstraní.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. 

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. 

9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb DejDal.cz ani za způsob jakým služby DejDal.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. 

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb DejDal.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb DejDal.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. 

11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb DejDal.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby DejDal.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. 

12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. 

13. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které DejDal.cz nabízí. 

14. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. 

15. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.